Czeki- powszechnie znane, lecz nielubiane

Czeki- powszechnie znane, lecz nielubiane

Kolejną, zaliczaną do nieelektronicznych form płatności są czeki. Czek to papier wartościowy zastępujący w obrocie pieniądz gotówkowy, na którym istnieje pisemne zlecenie wypłacenia określonej sumy przez bank posiadający oszczędności osoby wystawiającej czek, czyli trasanta. Trasantem może być każdy, o ile tylko posiada rachunek bankowy. Bank zobowiązany do wydania dokładnie określonej kwoty nazywany jest trasatem, zaś osoba, która ma odebrać pieniądze- remitentem.

 

W Polsce nigdy nie były zbyt popularne, mimo posiadania swoich zwolenników, ich byt jest coraz bardziej zagrożony. Część krajów europejskich wycofuje ze swych gospodarek możliwość posługiwania się tym środkiem płatności, tłumacząc się tym, że jest on zbyt drogi w użytkowaniu.

 

W zależności od sposobu określenia remitenta występują dwa rodzaje czeków: imienne oraz na okaziciela. Mając do czynienia z czekiem imiennym, jak sama nazwa wskazuje, gotówka może zostać wydana przez bank wyłącznie osobie, której imię i nazwisko widnieje na czeku a bank ma obowiązek sprawdzenia tożsamości tej osoby, zaś w przypadku czeku na okaziciela taki obowiązek nie istnieje, a pieniądze wypłacane są osobie, która znajduje się w posiadaniu dokumentu.

 

Biorąc pod uwagę sposób zaspokojenia pieniężnego remitenta, czeki dzielą się na dziewięć rodzajów. Kolejno wyróżniamy: gotówkowy, upoważnia on bank do wypłacenia gotówki w banku trasata lub innym; rozrachunkowy, który umożliwia przekazanie określonej kwoty z rachunku wystawcy na rachunek innej osoby, może być on używany tylko do rozrachunku księgowego; podróżny- umożliwia podjęcie pieniędzy za granicą, koniecznie musi być imienny; czek zakreślony ubezpiecza wystawcę i posiadacza przed podjęciem gotówki przez inną osobę, która w nieformalny sposób posiadła czek (na przykład, znalazła go), kwotę określoną na takim czeku może otrzymać tylko bank lub jego stały klient; potwierdzony- obowiązkowo zawierający oświadczenie banku o tym, że na koncie trasata znajduje się określona w czeku kwota.

 

Istnieją także czeki elektroniczne, które są po prostu elektroniczną wersją tradycyjnych czeków. Klient w swoim banku otrzymuje czeki i przechowuje je na komputerze.

www.nawozenieroslin.com.pl